«قصه پری و رویای یک پسرک»
زمان: 1401/4/17
مکان: سالن سینمای کانون پرورش فکری
کارگردان: مجتبی مرادی
نويسنده: بهرام امیدعلی
قیمت بلیت: 35,000 30,000
«قصه پری و رویای یک پسرک»

فنجان در طوفان چای
زمان: 1401/4/14
مکان: سالن چهارسو ـ ساعت 19/30
کارگردان: کارگردانی گـروهی
نويسنده: مرتضی مرتضوی راد
قیمت بلیت: 40,000 30,000
فنجان در طوفان چای

روبینسون و کروزو
زمان: 1400/11/4
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت: 20:15
کارگردان: علیرضا کوشک جلالی
نويسنده: نینا دینترونا .جیاکوموراویچیو
قیمت بلیت: 50,000 30,000
روبینسون و کروزو

بالتازار
زمان: 1400/11/1
مکان: تالار فرهنگ و هنر ـ ساعت 18
کارگردان: مرتضی عـقیـقی
نويسنده: مرتضی عـقیـقی
قیمت بلیت: 35,000
«سی و سه»
زمان: 1400/10/20
مکان: پلاتو سوره (حوزه هنری)
کارگردان: محمدجواد پیروزی
نويسنده: مصطفی کولیوندی.م جواد پیروزی
قیمت بلیت: 25,000
بی همه چیز
زمان: 1400/10/19
مکان: تالار فرهنگ و هنر
کارگردان: محمد کدخدازاده
نويسنده: محمد کدخدازاده
قیمت بلیت: 25,000
مثل سوسوی فانوس آویخته
زمان: 1400/8/30
مکان: سالن شهید آوینی ـ ساعت 21
کارگردان: سیدمصطفی مقیمی
نويسنده: محمدرضا کوهستانی
قیمت بلیت: 40,000 30,000
مثل سوسوی فانوس آویخته

من هزار و یک شب زنده‌ام
زمان: 1400/8/30
مکان: پلاتو مـاه ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی حبیبی تبار
نويسنده: حمیدرضا قاسمی
قیمت بلیت: 40,000 32,000
من هزار و یک شب زنده‌ام

بابا نان داد
زمان: 1400/8/30
مکان: سالن شهید آوینی
کارگردان: محمدرضا پیغمبری
نويسنده: احمد کولیوند
قیمت بلیت: 30,000 24,000
شاعرانگی یک شازده شوربخت
زمان: 1400/4/5
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: محمدرضا شاهمردی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 35,000 17,500
شاعرانگی یک شازده شوربخت

شاهین و گرگ‌های بـلا
زمان: 1398/11/3
مکان: تالار مرکزی شهر
کارگردان: جواد پیروزی
نويسنده: بر اساس طرحی از مجید امیری
قیمت بلیت: 16,000 13,000
شاهین و گرگ‌های بـلا

کلوچه‌های خُــدا
زمان: 1398/10/26
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: آرش شریف زاده
نويسنده: آرش شریف زاده
قیمت بلیت: 20,000 12,000
کلوچه‌های خُــدا