نام نمایش: «شاعرانگی یک شازده شوربخت» تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۴/۹ تا ۱۴۰۰/۴/۲۵ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۱۷,۵۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار