نام نمایش: «بابا نان داد» تاریخ اجرا: تا مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۲۴,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار