نام نمایش: سالهای دور و دراز و ... تاریخ اجرا: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۵۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار