شاعرانگی یک شازده شوربخت
زمان: 1400/4/5
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: محمدرضا شاهمردی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 35,000 17,500
شاعرانگی یک شازده شوربخت

شاهین و گرگ‌های بـلا
زمان: 1398/11/3
مکان: تالار مرکزی شهر
کارگردان: جواد پیروزی
نويسنده: بر اساس طرحی از مجید امیری
قیمت بلیت: 16,000 13,000
شاهین و گرگ‌های بـلا

کلوچه‌های خُــدا
زمان: 1398/10/26
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: آرش شریف زاده
نويسنده: آرش شریف زاده
قیمت بلیت: 20,000 12,000
کلوچه‌های خُــدا

بالتـــازار
زمان: 1398/10/1
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: مرتضی عقیقی
قیمت بلیت: 20,000 14,000
پاهای خانم هزارپـا
زمان: 1398/9/3
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: ندا حاجی بابایی
قیمت بلیت: 20,000 10,000
پاهای خانم هزارپـا

«مهندس واشینگ کلوز»
زمان: 1398/6/27
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: ابوالفضل بلغندر
نويسنده: ابوالفضل بلغندر
قیمت بلیت: 20,000
«مهندس واشینگ کلوز»

«هنگامه‌ای که آسمان شکافت»
زمان: 1398/6/25
مکان: خانه نمایش ـ قم
کارگردان: سید محمد جواد طاهری
نويسنده: نصرالله قادری
قیمت بلیت: 20,000 14,000
«هنگامه‌ای که آسمان شکافت»

«وداع با اسلحه»
زمان: 1398/6/24
مکان: پـلاتو مــاه
کارگردان: شاهین سلطانی
نويسنده: شهرام سلطانی
قیمت بلیت: 15,000
«غسال خان»
زمان: 1398/5/21
مکان: پلاتو ماه
کارگردان: رضا جعفری
نويسنده: بابک غلامی
قیمت بلیت: 15,000
ویروس در سرزمین سلامت
زمان: 1398/4/15
مکان: خانه نمایش قم
کارگردان: حسین فدایی حسین
نويسنده: دیوید وود
قیمت بلیت: 18,000
ویروس در سرزمین سلامت

سلطان و سیاه
زمان: 1398/1/31
مکان: خانه نمایش ـ قم
کارگردان: سید محمد جواد طاهری
نويسنده: علی نصیریان
قیمت بلیت: 20,000
پاهای خانم هزارپا - قم
زمان: 1398/1/2
مکان: خانه نمایش ـ قم
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: ندا حاجی بابایی
قیمت بلیت: 20,000 16,000
پاهای خانم هزارپا - قم