نام نمایش: «مثل سوسوی فانوس آویخته» تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۴/۲۸ تا ۱۴۰۱/۵/۶ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۳۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار