نام نمایش: «روبینسون و کروزو» تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۲/۱۳ تا ۱۴۰۱/۲/۲۳ مدت نمایش: ۷۰ دقیقه بهای بلیط: ۳۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار