نام نمایش: نمایش «چرخه» تاریخ اجرا: ۱۴۰۱/۹/۹ تا ۱۴۰۱/۹/۹ مدت نمایش: ۹۰ دقیقه بهای بلیط: ۴۰,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار