فیلم ـ تئاتر ( فیلم تئاتر )

فیلم تئاتر بالتازار
زمان: 1399/2/31
مکان:
کارگردان: مرتضی عقیقی بخشایش
نويسنده: مرتضی عقیقی بخشایش
قیمت بلیت: 10,000
فیلم تئاتر بالتازار