نام نمایش: «شاهمار» تاریخ اجرا: ۱۴۰۲/۵/۱۹ تا ۱۴۰۲/۵/۳۱ مدت نمایش: ۶۰ دقیقه بهای بلیط: ۲۴,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار