نام نمایش: سینمایی «اخت الرضا» تاریخ اجرا: تا مدت نمایش: بهای بلیط: ۳۵,۰۰۰ تومان

هنرمندان و اخبار