من هزار و یک شب زنده‌ام
زمان: 1401/6/28
مکان: پلاتو مـاه ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی حبیبی تبار
نويسنده: حمیدرضا قاسمی
قیمت بلیت: 40,000 32,000
من هزار و یک شب زنده‌ام

تـئاتر


من هزار و یک شب زنده‌ام
زمان: 1401/6/28
مکان: پلاتو مـاه ـ ساعت 19
کارگردان: مهدی حبیبی تبار
نويسنده: حمیدرضا قاسمی
قیمت بلیت: 40,000 32,000
من هزار و یک شب زنده‌ام

تـئاتر

رخت ایرانی فروردین

تازه‌های جشنواره‌ها

بامبو1