هر روز

«خداداد»
زمان: 1403/2/16
مکان: سالن کانون پرورش فکری ـ ساعت 20
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: سیروس همتی
قیمت بلیت: 100,000 60,000

«خداداد»
زمان: 1403/2/16
مکان: سالن کانون پرورش فکری ـ ساعت 20
کارگردان: مهدی خجستگی
نويسنده: سیروس همتی
قیمت بلیت: 100,000 60,000
رخت ایرانی فروردین

تازه‌های جشنواره‌ها

بامبو1
بامبو 3
بامبو 4