هر روز

نمایش «ماجرای ساحل سنگی»
زمان: 1403/3/27
مکان: کانون پرورش فکری.ساعت19
کارگردان: سیدحسین فدایی حسین
نويسنده: دیوید وود
قیمت بلیت: 100,000 50,000
نمایش «ماجرای ساحل سنگی»

تـئاتر

نمایش «تـُرنـا»
زمان: 1403/3/25
مکان: سینماتئاتر شهرآفتاب . ساعت 20
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 80,000 50,000
نمایش «تـُرنـا»

تـئاتر

قصه سیبی که نصف نشد
زمان: 1403/3/28
مکان: مجتمع هدایت . ساعت 19
کارگردان: ابراهیم وفایی
نويسنده: مجتبی مهدی
قیمت بلیت: 90,000 50,000
قصه سیبی که نصف نشد

تـئاتر


نمایش «ماجرای ساحل سنگی»
زمان: 1403/3/27
مکان: کانون پرورش فکری.ساعت19
کارگردان: سیدحسین فدایی حسین
نويسنده: دیوید وود
قیمت بلیت: 100,000 50,000
نمایش «ماجرای ساحل سنگی»

تـئاتر

نمایش «تـُرنـا»
زمان: 1403/3/25
مکان: سینماتئاتر شهرآفتاب . ساعت 20
کارگردان: مرتضی عقیقی
نويسنده: محمدرضا شاهمردی
قیمت بلیت: 80,000 50,000
نمایش «تـُرنـا»

تـئاتر

قصه سیبی که نصف نشد
زمان: 1403/3/28
مکان: مجتمع هدایت . ساعت 19
کارگردان: ابراهیم وفایی
نويسنده: مجتبی مهدی
قیمت بلیت: 90,000 50,000
قصه سیبی که نصف نشد

تـئاتر

رخت ایرانی فروردین

تازه‌های جشنواره‌ها